Regulamin

1. Przedmiot wykonywanych usług

Zleceniobiorca przy pomocy strony internetowej świadczy usługi przekazywania zleceń Kurierowi oraz przygotowaniu przez Zleceniodawcę produktów oferowanych przez Kuriera, których zakres można znaleźć w serwisie www.kurierpalety.pl  Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę według Cennika. Przyjmowanie usług odbywa się w każdy dzień roboczy do godz. 15. Odbiór przesyłek odbywa się w dni robocze (za wyjątkiem sobót) biuro kurierpalety.pl  czynne jest od godz. 8-16.

2. Definicje

W niniejszym regulaminie wykorzystywane są następujące definicje, które występują w tekście jako wyrazy pisane dużą literą, w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 1. Zleceniobiorca – firma Pack- Service ul. Sąsiedzka 13 80-298 Gdańsk NIP 957-049-20-22, REGON 192548045
 2. Przewoźnik – wyspecjalizowany podmiot świadczący w ramach prowadzonej  działalności usługi przewozowe i pocztowe  na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia, przewozu i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu.
 3. Pekaes- PEKAES SA ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, będący Przewoźnikiem.
 4. Raben- Oddział w Gądkach ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania, będący Przewoźnikiem.
 5. Hellmann- Hellmann Worldwide Logistics Polska s. z o.o. k. ul. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn, będący Przewoźnikiem.
 6. DHL- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2, będący Przewoźnikiem.
 7. Kurier – przedstawiciel Przewoźnika.
 8. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszego regulaminu i przy pomocy Serwisu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia na odbiór, przemieszczanie, przewóz i doręczenie przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez Przewoźnika działalności oraz na podstawie regulaminu Przewoźnika.
 9. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.kurierpalety.pl, w ramach którego Zleceniobiorca udostępnia Usługę.
 10. Cennik – wykaz pobieranych przez Zleceniobiorcę opłat, dostępny na stronach Serwisu w zakładce cennik.
 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
 12. Użytkownik Niezarejestrowany – podmiot korzystający z Serwisu nieposiadający zarejestrowanego konta w Serwisie.
 13. Użytkownik Zarejestrowany – podmiot korzystający z Serwisu posiadający zarejestrowane konto w Serwisie.
 14. Zleceniodawca – Użytkownik zlecający wykonanie Usługi.
 15. Nadawca – podmiot wskazany przez Zleceniodawcę jako upoważniony do przekazania Przesyłki Kurierowi. Może być tożsamy ze Zleceniodawcą lub nie.
 16. Odbiorca – podmiot wskazany przez Zleceniodawcę jako upoważniony do odbioru Przesyłki od Kuriera.
 17. Przesyłka – opakowanie przyjęte do przewozu przez Przewoźnika od Nadawcy w celu przemieszczenia, przewozu i doręczenia do Odbiorcy.
 18. Opakowanie – jednostkowe opakowanie zabezpieczające rzeczy na czas przewozu w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 19. Paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu, o maksymalnej wysokość 180 cm liczonej od podłoża. Cena wyliczana jest na podstawie wagi objętościowej lub rzeczywistej- obowiązuje zasada wyboru większej wagi. Do wyliczenia wagi objętościowej stosowane są następujące przeliczniki:
 20. W Pekaes: D(m) x W(m) x S (m) x 333
 21. W Raben: D(m) x W(m) x S(m) x 330
 22. W Hellmann: cena wyliczana jest na podstawie wagi rzeczywistej
 23. W DHL: cena wyliczana jest na podstawie wagi rzeczywistej
 24. Paleta przemysłowa- jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 120 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu, o maksymalnej wysokość 150 cm liczonej od podłoża. Cena wyliczana jest na podstawie wagi objętościowej lub rzeczywistej- obowiązuje zasada wyboru większej wagi. Do wyliczenia wagi objętościowej stosowane są następujące przeliczniki:
 25. W Pekaes: D(m) x W(m) x S (m) x 333
 26. W Raben: dł(m) x szer(m) x wys(m) x 330
 27. W Hellmann: cena wyliczana jest na podstawie wagi rzeczywistej
 28. Waga – całkowita waga (masa) Przesyłki wraz z Opakowaniem wyrażana w kilogramach.
 29. List Przewozowy – wysyłany do Zleceniodawcy, drogą elektroniczną, dokument zawierający szczegółowe dane dotyczące Nadawcy, Odbiorcy oraz Przesyłki.
 30. Potwierdzenia nadania – Raport Spedycyjny (PN) – dokument podpisany przez Nadawcę i Kuriera odbierającego Przesyłkę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki.
 31. Dokumenty – inne dokumenty niż List przewozowy i Potwierdzenie nadania, niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi lub Usług dodatkowych.
 32. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 33. Zasady Pakowania – szczegółowy opis dopuszczalnych sposobów pakowania Przesyłek dostępny na stronach Serwisu
3. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Operatorem i administratorem Serwisu jest firma Pack- Service ul. Sąsiedzka 13 80-298 Gdańsk NIP 957-049-20-22, REGON 192548045.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest podpisane przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcę – pokwitowania odbioru przesyłki: Listu przewozowego, Potwierdzenia Nadania lub innego dokumentu przewozowego.
 4. Zamówienie Usługi przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, Zasad Pakowania oraz regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
 5. Regulaminy Przewoźników są dostępne pod adresem: http://www.pack-service.pl/dokumenty.html
 6. Zleceniodawca przekazując Przesyłkę, wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.
 7. Zleceniodawca zobowiązany jest nadać na wysłanym przez serwis Kurierpalety.pl Liście Przewozowym, Potwierdzeniu Nadania lub dostarczonej przez Kuriera naklejce na paczkę. Kurierpalety.pl  nie wyraża zgody na przesyłanie przesyłki na innym dowodzie nadania, chyba, że Zleceniodawca dostanie taką zgodę od Kurierpalety.pl  Za poprawne wypełnienie danych na Dowodzie Nadania, Liście Przewozowym odpowiada Zleceniodawca i ponosi wszelkie opłaty związane przesyłaniem przesyłki lub palety.
 8. Zleceniodawca podpisując List Przewozowy, lub przesyłając drogą elektroniczną zlecenie zamówienia Kuriera, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dla stron wiążące.
 9. Kurierpalety.pl przekazuje do informacji zleceniodawcy wprowadzone do programów Kuriera zlecenie. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenie danych z rzeczywistością.
 10. W przypadku stwierdzenia różnic między zadeklarowanym zleceniem, a stwierdzonymi różnicami przez Kuriera. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy w kwocie.
 11. Kurierpalety.pl zobowiązuje się do dokonania zleconych mu usług z należytą starannością, zgodnie z interesem Wysyłającego.
 12. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania przesyłki w stanie umożliwiającym wykonanie zlecenia. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w liście przewozowym oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia i ubytku. W szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone ( w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie, wypełnienie (pianka, styropian) uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki. Szczegółowe zasady dotyczące należytego zabezpieczenia przesyłki regulują wytyczne kurierów w ich regulaminach.
 13. Kurierpalety.pl jest uprawniony do odmowy wykonania zlecenia, jeśli stanowiło to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.
 14. Jeśli wystąpią przyczyny niezależne od Zleceniobiorcy, Kurierpalety.pl zastrzega sobie prawo, odmowy wykonania usługi.
 15. W przypadku Przesyłek czas dostawy nie jest gwarantowany i może się wydłużyć. Przesyłki dostarczane są na zasadach określonych przez regulaminy Kurierów Pekaes, Raben, Hellmann i Dhl. Firma Kurierpalety.pl nie gwarantuje sprecyzowania konkretnej godziny dostarczania przesyłek.
 16. Zwrot pobrania następuje w około 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy
4. Konto
 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i firmowe. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 2. Serwis Kurierpalety.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania dla danego konta możliwości zamawiania przesyłek. Konto Użytkownika może zostać również zamknięte, jeżeli nie przestrzega on postanowień niniejszego Regulaminu bądź regulaminów Przewoźników albo jeśli istnieje podejrzenie, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone. Od powyższych decyzji Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się.
5. Składanie i realizacja zamówienia
 1. Zamówienie w serwisie Kurierpalety.pl składa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu zamówienia, doładowanie salda i kliknięcie przycisku “Zapłać i wyślij”. Przesyłkę można opłacać w trakcie składania zamówienia lub przed nim. Przelewy realizuje się przy pomocy systemu Transferuj.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe. Dokumenty wygenerowane przez system serwisu Kurierpalety.pl są jedynymi właściwymi i obowiązującymi podczas spedycji, i w żadnym wypadku nie mogą być zastąpione przez dokumenty wypisywane ręcznie ze względu na techniczne wymagania Partnera.
 3. Zleceniodawca przy złożeniu zamówienia zobowiązuje się podać prawdziwe informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości przesyłki.
 4. Zleceniodawca ma możliwość anulowania zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich, pod warunkiem, że nie podjęto jeszcze próby ich spedycji. Opcja taka dostępna jest w szczegółach zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia kwota należności automatycznie zwracana jest Użytkownikowi na konto pomniejszone o kwotę wykonania operacji przelewu w systemie Transferuj.pl
 5. Zamówienie Usługi oznacza, że Zleceniodawca zapoznał się i zaakceptował Regulamin Przewoźnika, a także że będzie postępował zgodnie z jego postanowieniami w celu realizacji złożonego zamówienia. Zleceniodawca odpowiada za wybór Przewoźnika, przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z ww. Regulaminem.
6. Odbieranie i doręczanie przesyłek
 1. Zleceniodawca może ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli przekaże kurierowi mniej przesyłek niż zadeklarował i opłacił w formularzu zamówienia. Zwrot kosztów do Zleceniodawcy pomniejszona o koszty wykonania przelewu nastąpi jedynie w przypadku, gdy opłacona usługa nie zostanie zrealizowana.
 2. Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Przewoźnika. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Przewoźnika.

 

7. Ceny i warunki płatności
 1. Jeżeli odpowiednie zapisy nie stanowią inaczej wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Wszystkie opłaty są naliczane przez Zleceniobiorcę zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem lub cennikiem indywidualnym ustalonym przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
 3. Złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia poprzez Serwis oznacza akceptację aktualnie obowiązującego Cennika lub cennika indywidualnego ustalonego przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
 4. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6 będąca operatorem serwisu Transferuj.pl.
 5. Wystawienie faktury przelewowej dla przedsiębiorców możliwe jest tylko i wyłącznie po podpisaniu z Klientem umowy lub deklaracji współpracy i przesłania do firmy Kurierpalety.pl dokumentów rejestrowych firmy umożliwiających właściwe wystawienie faktury
 6. Na podstawie par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661) Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 7. W przypadku nie dokonywania płatności w terminie, firma Kurierpalety.pl zastrzega sobie cofnięcia płatności przelewowych.
 8. Kurierpalety.pl zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia wymagalnych roszczeń przysługujących Kurierpalety.pl.
 9. Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Zleceniodawcę skutkować będzie zwrotem przesyłki na jego koszt.
 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługujących mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Zleceniobiorcy.
8. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy i reklamacje
 1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.
 2. Zleceniodawca może odstąpić od umowy zawartej z Zleceniobiorcą w terminie 10 dni od zawarcia umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Zleceniodawcy.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi lub nieprawidłowości w pracy Serwisu należy zgłaszać Zleceniobiorcy w formie elektronicznej na adres bok@pack-service.pl w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Reklamacje zgłoszone Zleceniobiorcy są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, a odpowiedź na nie jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.
 5. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez Przewoźnika, a w szczególności zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki należy składać bezpośrednio do Przewoźnika wykonującego usługę przewozu.
 6. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
 • 9. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe podane przez Zleceniodawcę są chronione przez Zleceniobiorcę. Dane te mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i usuwania.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania Usługi.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku gdy Zleceniodawcą jest konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zapisy niniejszego regulaminu ograniczające prawa konsumenta lub ograniczające odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie mają zastosowania, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie.
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie Kurierpalety.pl