Regulamin

Obowiązuje do 28.05.2018

1. Przedmiot wykonywanych usługZleceniobiorca przy pomocy strony internetowej świadczy usługi przekazywania zleceń Kurierowi oraz przygotowaniu przez Zleceniodawcę produktów oferowanych przez Kuriera, których zakres można znaleźć w serwisie www.kurierpalety.pl  Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę według Cennika. Przyjmowanie usług odbywa się w każdy dzień roboczy do godz. 15. Odbiór przesyłek odbywa się w dni robocze (za wyjątkiem sobót) biuro kurierpalety.pl  czynne jest od godz. 8-16. 2. DefinicjeW niniejszym regulaminie wykorzystywane są następujące definicje, które występują w tekście jako wyrazy pisane dużą literą, w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
 1. Zleceniobiorca – firma Pack- Service ul. Sąsiedzka 13 80-298 Gdańsk NIP 957-049-20-22, REGON 192548045
 2. Przewoźnik – wyspecjalizowany podmiot świadczący w ramach prowadzonej  działalności usługi przewozowe i pocztowe  na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia, przewozu i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu.
 3. Pekaes- PEKAES SA ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, będący Przewoźnikiem.
 4. Raben- Oddział w Gądkach ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania, będący Przewoźnikiem.
 5. Hellmann- Hellmann Worldwide Logistics Polska s. z o.o. k. ul. Sokołowska 10, 05-090 Raszyn, będący Przewoźnikiem.
 6. DHL- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2, będący Przewoźnikiem.
 7. Kurier – przedstawiciel Przewoźnika.
 8. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszego regulaminu i przy pomocy Serwisu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia na odbiór, przemieszczanie, przewóz i doręczenie przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez Przewoźnika działalności oraz na podstawie regulaminu Przewoźnika.
 9. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.kurierpalety.pl, w ramach którego Zleceniobiorca udostępnia Usługę.
 10. Cennik – wykaz pobieranych przez Zleceniobiorcę opłat, dostępny na stronach Serwisu w zakładce cennik.
 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
 12. Użytkownik Niezarejestrowany – podmiot korzystający z Serwisu nieposiadający zarejestrowanego konta w Serwisie.
 13. Użytkownik Zarejestrowany – podmiot korzystający z Serwisu posiadający zarejestrowane konto w Serwisie.
 14. Zleceniodawca – Użytkownik zlecający wykonanie Usługi.
 15. Nadawca – podmiot wskazany przez Zleceniodawcę jako upoważniony do przekazania Przesyłki Kurierowi. Może być tożsamy ze Zleceniodawcą lub nie.
 16. Odbiorca – podmiot wskazany przez Zleceniodawcę jako upoważniony do odbioru Przesyłki od Kuriera.
 17. Przesyłka – opakowanie przyjęte do przewozu przez Przewoźnika od Nadawcy w celu przemieszczenia, przewozu i doręczenia do Odbiorcy.
 18. Opakowanie – jednostkowe opakowanie zabezpieczające rzeczy na czas przewozu w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 19. Paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu, o maksymalnej wysokość 180 cm liczonej od podłoża. Cena wyliczana jest na podstawie wagi objętościowej lub rzeczywistej- obowiązuje zasada wyboru większej wagi. Do wyliczenia wagi objętościowej stosowane są następujące przeliczniki:
 20. W Pekaes: D(m) x W(m) x S (m) x 333
 21. W Raben: D(m) x W(m) x S(m) x 330
 22. W Hellmann: cena wyliczana jest na podstawie wagi rzeczywistej
 23. W DHL: cena wyliczana jest na podstawie wagi rzeczywistej
 24. Paleta przemysłowa- jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 120 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu, o maksymalnej wysokość 150 cm liczonej od podłoża. Cena wyliczana jest na podstawie wagi objętościowej lub rzeczywistej- obowiązuje zasada wyboru większej wagi. Do wyliczenia wagi objętościowej stosowane są następujące przeliczniki:
 25. W Pekaes: D(m) x W(m) x S (m) x 333
 26. W Raben: dł(m) x szer(m) x wys(m) x 330
 27. W Hellmann: cena wyliczana jest na podstawie wagi rzeczywistej
 28. Waga – całkowita waga (masa) Przesyłki wraz z Opakowaniem wyrażana w kilogramach.
 29. List Przewozowy – wysyłany do Zleceniodawcy, drogą elektroniczną, dokument zawierający szczegółowe dane dotyczące Nadawcy, Odbiorcy oraz Przesyłki.
 30. Potwierdzenia nadania – Raport Spedycyjny (PN) – dokument podpisany przez Nadawcę i Kuriera odbierającego Przesyłkę, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich, a także przyjęcia Przesyłki.
 31. Dokumenty – inne dokumenty niż List przewozowy i Potwierdzenie nadania, niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi lub Usług dodatkowych.
 32. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 33. Zasady Pakowania – szczegółowy opis dopuszczalnych sposobów pakowania Przesyłek dostępny na stronach Serwisu
3. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Operatorem i administratorem Serwisu jest firma Pack- Service ul. Sąsiedzka 13 80-298 Gdańsk NIP 957-049-20-22, REGON 192548045.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy i określa normy współpracy pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest podpisane przez Zleceniodawcę aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcę – pokwitowania odbioru przesyłki: Listu przewozowego, Potwierdzenia Nadania lub innego dokumentu przewozowego.
 4. Zamówienie Usługi przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, Zasad Pakowania oraz regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
 5. Regulaminy Przewoźników są dostępne pod adresem: http://www.pack-service.pl/dokumenty.html
 6. Zleceniodawca przekazując Przesyłkę, wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art.384-385 k.c.
 7. Zleceniodawca zobowiązany jest nadać na wysłanym przez serwis Kurierpalety.pl Liście Przewozowym, Potwierdzeniu Nadania lub dostarczonej przez Kuriera naklejce na paczkę. Kurierpalety.pl  nie wyraża zgody na przesyłanie przesyłki na innym dowodzie nadania, chyba, że Zleceniodawca dostanie taką zgodę od Kurierpalety.pl  Za poprawne wypełnienie danych na Dowodzie Nadania, Liście Przewozowym odpowiada Zleceniodawca i ponosi wszelkie opłaty związane przesyłaniem przesyłki lub palety.
 8. Zleceniodawca podpisując List Przewozowy, lub przesyłając drogą elektroniczną zlecenie zamówienia Kuriera, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania stają się dla stron wiążące.
 9. Kurierpalety.pl przekazuje do informacji zleceniodawcy wprowadzone do programów Kuriera zlecenie. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenie danych z rzeczywistością.
 10. W przypadku stwierdzenia różnic między zadeklarowanym zleceniem, a stwierdzonymi różnicami przez Kuriera. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy w kwocie.
 11. Kurierpalety.pl zobowiązuje się do dokonania zleconych mu usług z należytą starannością, zgodnie z interesem Wysyłającego.
 12. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania przesyłki w stanie umożliwiającym wykonanie zlecenia. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w liście przewozowym oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia i ubytku. W szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone ( w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie, wypełnienie (pianka, styropian) uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki. Szczegółowe zasady dotyczące należytego zabezpieczenia przesyłki regulują wytyczne kurierów w ich regulaminach.
 13. Kurierpalety.pl jest uprawniony do odmowy wykonania zlecenia, jeśli stanowiło to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.
 14. Jeśli wystąpią przyczyny niezależne od Zleceniobiorcy, Kurierpalety.pl zastrzega sobie prawo, odmowy wykonania usługi.
 15. W przypadku Przesyłek czas dostawy nie jest gwarantowany i może się wydłużyć. Przesyłki dostarczane są na zasadach określonych przez regulaminy Kurierów Pekaes, Raben, Hellmann i Dhl. Firma Kurierpalety.pl nie gwarantuje sprecyzowania konkretnej godziny dostarczania przesyłek.
 16. Zwrot pobrania następuje w około 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy
4. Konto
 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i firmowe. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 2. Serwis Kurierpalety.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania dla danego konta możliwości zamawiania przesyłek. Konto Użytkownika może zostać również zamknięte, jeżeli nie przestrzega on postanowień niniejszego Regulaminu bądź regulaminów Przewoźników albo jeśli istnieje podejrzenie, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone. Od powyższych decyzji Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się.
5. Składanie i realizacja zamówienia
 1. Zamówienie w serwisie Kurierpalety.pl składa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu zamówienia, doładowanie salda i kliknięcie przycisku “Zapłać i wyślij”. Przesyłkę można opłacać w trakcie składania zamówienia lub przed nim. Przelewy realizuje się przy pomocy systemu Transferuj.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty przewozowe. Dokumenty wygenerowane przez system serwisu Kurierpalety.pl są jedynymi właściwymi i obowiązującymi podczas spedycji, i w żadnym wypadku nie mogą być zastąpione przez dokumenty wypisywane ręcznie ze względu na techniczne wymagania Partnera.
 3. Zleceniodawca przy złożeniu zamówienia zobowiązuje się podać prawdziwe informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości przesyłki.
 4. Zleceniodawca ma możliwość anulowania zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich, pod warunkiem, że nie podjęto jeszcze próby ich spedycji. Opcja taka dostępna jest w szczegółach zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia kwota należności automatycznie zwracana jest Użytkownikowi na konto pomniejszone o kwotę wykonania operacji przelewu w systemie Transferuj.pl
 5. Zamówienie Usługi oznacza, że Zleceniodawca zapoznał się i zaakceptował Regulamin Przewoźnika, a także że będzie postępował zgodnie z jego postanowieniami w celu realizacji złożonego zamówienia. Zleceniodawca odpowiada za wybór Przewoźnika, przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z ww. Regulaminem.
6. Odbieranie i doręczanie przesyłek
 1. Zleceniodawca może ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli przekaże kurierowi mniej przesyłek niż zadeklarował i opłacił w formularzu zamówienia. Zwrot kosztów do Zleceniodawcy pomniejszona o koszty wykonania przelewu nastąpi jedynie w przypadku, gdy opłacona usługa nie zostanie zrealizowana.
 2. Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Przewoźnika. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Przewoźnika.
  7. Ceny i warunki płatności
 1. Jeżeli odpowiednie zapisy nie stanowią inaczej wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Wszystkie opłaty są naliczane przez Zleceniobiorcę zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem lub cennikiem indywidualnym ustalonym przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
 3. Złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia poprzez Serwis oznacza akceptację aktualnie obowiązującego Cennika lub cennika indywidualnego ustalonego przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
 4. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6 będąca operatorem serwisu Transferuj.pl.
 5. Wystawienie faktury przelewowej dla przedsiębiorców możliwe jest tylko i wyłącznie po podpisaniu z Klientem umowy lub deklaracji współpracy i przesłania do firmy Kurierpalety.pl dokumentów rejestrowych firmy umożliwiających właściwe wystawienie faktury
 6. Na podstawie par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz.1661) Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 7. W przypadku nie dokonywania płatności w terminie, firma Kurierpalety.pl zastrzega sobie cofnięcia płatności przelewowych.
 8. Kurierpalety.pl zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia wymagalnych roszczeń przysługujących Kurierpalety.pl.
 9. Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Zleceniodawcę skutkować będzie zwrotem przesyłki na jego koszt.
 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługujących mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Zleceniobiorcy.
8. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy i reklamacje
 1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.
 2. Zleceniodawca może odstąpić od umowy zawartej z Zleceniobiorcą w terminie 10 dni od zawarcia umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Zleceniodawcy.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi lub nieprawidłowości w pracy Serwisu należy zgłaszać Zleceniobiorcy w formie elektronicznej na adres bok@pack-service.pl w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Reklamacje zgłoszone Zleceniobiorcy są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, a odpowiedź na nie jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.
 5. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez Przewoźnika, a w szczególności zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki należy składać bezpośrednio do Przewoźnika wykonującego usługę przewozu.
 6. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
 7. 9. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe podane przez Zleceniodawcę są chronione przez Zleceniobiorcę. Dane te mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i usuwania.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz przekazywanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania Usługi.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku gdy Zleceniodawcą jest konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zapisy niniejszego regulaminu ograniczające prawa konsumenta lub ograniczające odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie mają zastosowania, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie.
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie Kurierpalety.pl

Obowiązuje od 28.05.2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.kurierpalety.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Michała Lewandowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PACK – SERVICE Michał Lewandowski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk, NIP: 9570492022, REGON: 192548045, zwany dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@pack-service.pl,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 730 928 158,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.kurierpalety.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe (odrębne) regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.kurierpalety.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca -  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Przesyłka – paczka, paleta lub innego rodzaju spakowana rzecz, która zgodnie z informacjami na Stronie Serwisu, może zostać zlecona do przewozu i dostarczenia do adresata przez Przewoźnika;

Przewoźnik – podmiot profesjonalnie zajmujący się przewozem i doręczaniem towarów, realizujący we własnym imieniu i na własną rzecz usługi, zgodnie z zasadami określonymi przez Przewoźnika(dalej jako ,,Zasady świadczenia usług Przewoźnika”); 

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności, przeglądania informacji dostępnych w Serwisie jak również nadania przesyłki u Przewoźnika, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Usługodawca świadczy usługi pośredniczenia w transporcie drogowym i w tym zakresie udostępnia Użytkownikom infrastrukturę swojego Serwisu, w celu umożliwienia im dokonania nadania Przesyłki do przewozu bezpośrednio danemu Przewoźnikowi  (dalej jako ,,Zlecenie nadania Przesyłki” lub ,,Zlecenie”), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. założenie  i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Zlecenie nadania Przesyłki,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  5. dodawanie i prezentowanie w Serwisie opinii/komentarzy.
 3. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne, za wyjątkiem Usługi Zlecenia nadania Przesyłki, która jest odpłatna na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości wskazanej w Serwisie.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informacje o usługach świadczonych przez Przewoźników oraz inne informacje zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie.
 5. Ponadto w Serwisie prezentowane są informacje o usługach bądź produktach Przewoźników, obejmujących całościową lub częściową ofertą danego Przewoźnika. Wybrane spośród usług Przewoźników, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być Zlecone za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, w tym informacji o usługach i produktach Przewoźników, o których mowa w ppkt. 5 powyżej, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Niektóre z Usług świadczonych w Serwisie mogą wymagać posiadania Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 8. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 9. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji.
 10. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 12. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 13. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 14. Każdy Użytkownik Serwisu może korzystać z Usługi Zlecenia nadania Przesyłki za pośrednictwem Serwisu. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony, do momentu wypełnienia i przesłania przez Użytkownika interaktywnego formularza Zlecenia za pośrednictwem Serwisu, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 15. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 16. Użytkownik ma możliwość dodawania i prezentowania indywidualnych i subiektywnych opinii w Serwisie, w tym w szczególności dotyczących świadczonych w Serwisie Usług.
 17. Użytkownik dodając opinię i inne wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 18. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 19. Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.
 20. Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. ZLECENIE NADANIA PRZESYŁKI

 1. Usługodawca nie świadczy Usług w zakresie transportu, przewozu czy doręczania Przesyłek do adresatów. Usługodawca nie jest również drugą stroną umów w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik dokonując Zlecenia wchodzi w stosunki prawne (zawiera umowę w zakresie przewozu i doręczenia Przesyłki) z Przewoźnikiem.
 2. Usługodawca może działać w imieniu i na rzecz Przewoźnika, przy określonych czynnościach w ramach przyjęcia i realizacji Zlecenia, z wyjątkiem wykonania usługi w zakresie realizacji Zlecenia.
 3. W celu dokonania Zlecenia nadania Przesyłki, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie (dalej jako ,,Formularz Zlecenia”), wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe. Usługodawca, na podstawie informacji podanych przez Użytkownika, dopasowuje dla niego Przewoźnika, który zrealizuje dla Użytkownika usługi i czynności objęte Zleceniem.
 4. Wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Formularza Zlecenia stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do dopasowanego przez Usługodawcę Przewoźnika, w zakresie Zlecenia mu usługi przewozu i doręczenia Przesyłki na zasadach zgodnych z Zasadami świadczenia usług Przewoźnika.
 5. Usługodawca informuje, że każdy z Przewoźników samodzielnie ustala zasady realizowania przez niego usług w zakresie przewozu i doręczenia Przesyłek, w tym w szczególności udostępniając we własnym zakresie stosowne dokumenty regulujące te zasady – Zasady świadczenia usług przewoźnika czy listy towarów zabronionych. Dodatkowo, w celu uproszczenia Użytkownikom procedury dokonywania Zleceń, Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje ogólne wytyczne i zasady realizacji usług przez Przewoźników, w tym listę towarów zabronionych.
 6. Każdy Użytkownik przed dokonaniem Zlecenia nadania Przesyłki, jest zobowiązany zapoznać się z zasadami świadczenia Usług przez wybranego Przewoźnika, oraz ogólnymi zasadami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Na podany przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia adres e-mail Użytkownika, Usługodawca w imieniu Przewoźnika prześle informacje o przyjęciu jego oferty, o której mowa w ppkt. 4 powyżej. W tym momencie zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem a Przewoźnikiem. W ten sam sposób, Usługodawca w imieniu Przewoźnika, przekaże Użytkownikowi wygenerowany dla niego list przewozowy.
 8. Użytkownik zainteresowany Zleceniem nadania Przesyłki, może również skontaktować się z Usługodawcą e-mailowo, pod adresem: biuro@pack-service.pl, kierując swoje zapytanie ofertowe (dalej jako ,,Zapytanie ofertowe”).
 9. W wiadomości, o której mowa w ppkt. 8 powyżej Użytkownik wskazuje w szczególności wymiary, wagę oraz inne istotne parametry Przesyłki, a także adres jej odbioru i doręczenia.
 10. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, o którym mowa powyżej, Użytkownik otrzyma w formie mailowej informacje wskazującą w szczególności proponowanego Przewoźnika oraz cenę realizacji Zlecenia, stanowiącą ofertę Zlecenia nadania Przesyłki. Umowa w zakresie Zlecenia nadania zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługodawcę, w odpowiedzi na ofertę, o której mowa w zdaniu poprzednia e-mailowego potwierdzenia jej przyjęcia.
 11. W przypadku gdy Zapytanie ofertowe, o którym mowa w ppkt. 8 powyżej jest niepełne, niewystarczające lub niekompletne, Usługodawca zwróci się do Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości e-mail, w celu uzupełnienia niezbędnych do przesłania oferty informacji.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca w imieniu Przewoźnika prezentuje w Serwisie koszty realizacji Zlecenia nadania Przesyłki przez Przewoźnika. Ceny podawane będą w złotych polskich i będą zawierały wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Użytkownik dokonuje płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin. W przypadku Zleceń złożonych telefoniczne lub e-mailowo Usługodawca prześle Użytkownikowi link do płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku braku płatności Użytkownika w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, Usługodawca w imieniu Przewoźnika może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 2 oraz w dodatkowym terminie – 24 (dwudziestu czterech) godzin terminie, Przewoźnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy świadczenia usługi objętej Zleceniem, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zlecenia Użytkownika.
 4. Usługodawca przekaże Użytkownikowi elektroniczną fakturę obejmującą płatność, o której mowa w ppkt. 2, na podany w trakcie dodawania Zlecenia adres e-mail. Na życzenie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi fakturę papierową, na podany przez niego adres.
 5. W przypadku stwierdzenia różnic między danymi lub jakimikolwiek parametrami podanymi przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia, Użytkownik może być zobowiązany do dokonania dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami świadczenia usług Przewoźnika. Zlecenie Przewoźnikowi dodatkowych, nie objętych Zleceniem usług, jak również wykonanie przez Przewoźnika dodatkowych czynności, są odrębnie płatne, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
 6. Usługodawca może przewidzieć odrębne zasady w zakresie płatności dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami, o czym mowa w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

VII. ODRĘBNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIEBIORCÓW

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami świadczenie Usług na odrębnych, indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. W celu rozpoczęcia współpracy na preferencyjnych zasadach, o których mowa w ppkt. 1 powyżej, Przedsiębiorca kontaktuje się z Usługodawcą we wskazany w pkt. I Regulaminie sposób.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Przedsiębiorcy bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany do Podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną kopii wskazanych dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika, o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 7. Usługodawca może zaoferować Przedsiębiorcy dokonywanie rozliczeń po realizacji przez Przewoźników Zlecenia Nadania, w tym wystawiania faktur zbiorczych obejmujących Zlecenia w indywidualnie uzgodnionym okresie rozliczeniowym.
 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług dla Przedsiębiorcy, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług,  ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
 1. w przypadku powzięcia podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin Serwisu, Regulaminy Przewoźników lub obowiązujące przepisy prawa,
 2. w przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy,
 3. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy oraz Przewoźnikowi danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu, jak również do realizacji Zlecenia.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 5. Usługodawca ma również prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy, w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem, w przypadkach wskazanych w pkt. VII ppkt. 8, po wcześniejszym uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Przewoźnika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności z realizowanej w ramach świadczonych prze niego usług i zobowiązań wynikających z realizacji Zleceń, odpowiada wyłącznie ten podmiot. 
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i jest ograniczona do kwoty 200 (dwieście) złotych.

X.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PACK-SERVICE Michał Lewandowski, ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@pack-service.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje dotyczące usług czy czynności wykonywanych przez Przewoźnika, powinny być zgłaszane do Przewoźnika i w procedurze przewidzianej przez tego Przewoźnika. Usługodawca może udzielić Użytkownikowi wsparcia w celu prawidłowego skierowania reklamacji w zakresie działań Przewoźnika. 
 6. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
   2. konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorca, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 6. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres:biuro@pack-service.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od  tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 8. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 10. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z zapisami Zasad świadczenia usług Przewoźników, zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.

Załączniki

Polityka prywatności i CookiesFormularz odstąpienia od umowyPouczenie o prawie odstąpienia od umowyFormularz reklamacji usługi