Polityka prywatności

Politykaprywatności i wykorzystywania plików „cookies”  w Serwisie internetowym

www.kurierpalety.pl

 

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasadyPolityki prywatności w Serwisie internetowym www.kurierpalety.pl (dalej jako”Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest Michał Lewandowski, prowadzący działalność gospodarcząpod nazwą PACK – SERVICE Michał Lewandowski, wpisaną do rejestruprzedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejprowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk,NIP: 9570492022, REGON: 192548045.

 

Wyrazy użyte z dużej litery mająznaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Dane osobowe zbierane przezAdministratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisamiRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanegodalej: RODO.

Administrator Serwisuinternetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności iinformacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego.Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środkitechniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniająceochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ichudostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniemobowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystaniaz Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia.Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danychdotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danychosobowych jest:

Michał Lewandowski, prowadzącydziałalność gospodarczą pod nazwą PACK – SERVICE Michał Lewandowski, wpisaną dorejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Sąsiedzka 13,80-298 Gdańsk, NIP: 9570492022, REGON: 192548045.

W sprawie Twoich danych osobowychmożesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@pack-service.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. Sąsiedzka 13, 80-298 Gdańsk,
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: https://kurierpalety.pl/kontakt/,
 • telefonu: 48 730 928 158.

 

 

Cele i podstawy prawneprzetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowychprzetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google , Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, tj. w szczególności korzystanie z opcji Zlecenia nadania Przesyłki, informowania o statusie Usługi, dodania i prezentowania wypowiedzi w Serwisie, historii Konta, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy Zlecenia nadania Przesyłki,  oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie treści, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu Usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 

Kategorie odnośnych danychosobowych

Administrator danych osobowychprzetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

 

Dobrowolność podania danychosobowych

Podanie przez Ciebie wymaganychdanych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przezAdministratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzaneprzez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowychoraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte wnastępujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adrese-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dlacelów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługamiświadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane docelów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usługpłatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanychprzechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniachplików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przezUżytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczącepreferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywanejako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określeniamożliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowenastępującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu internetowego pod linkiem: https://kurierpalety.pl/lista-dostawcow/

 

Prawa osoby, której danedotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

 

Administrator danych osobowychbez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca odotrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętychw związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzebytermin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagina skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administratordanych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiącaod otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danychosobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania odAdministratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe sąprzetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarzaTwoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu doswoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

Prawo do sprostowania danychosobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe sąnieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowaniaTwoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania odAdministratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowaniadanych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularzakontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w SerwisieInternetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie pozalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych,tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania odAdministratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądaniausunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzaćTwoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czymzostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięciaswoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

 

 

Prawo do zgłoszenia żądaniaograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądaniaograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczeniaprzetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

 

Prawo do sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momenciewnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tymprofilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciwwobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

 

Prawo do żądania przenoszeniadanych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania odAdministratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego orazprzesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby toAdministrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemuadministratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesieniaswoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę naprzetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzaniedanych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego napodstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę naprzetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@pack-service.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://kurierpalety.pl/kontakt/ lub skorzystaćz odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanieTwoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organunadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojegomiejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym wrozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

 

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stroninternetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwanedalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane wTwoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ichstosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikowaćoprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowyindywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies”zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich naurządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki”cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jestmożliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lubinnego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plikówcookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 

Cele

Wykorzystujemy także pliki”cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • prezentacji Świadectwa Zgodności – za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl – przez GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie,

·        określania profilu Użytkownika w celu wyświetlaniamu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędziainternetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. zsiedzibą w USA.

 

Aby poznać zasady korzystania zCookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystaneprzez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklamdopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacjeo sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze stronyinternetowej.

Aby przeglądać i edytowaćinformacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google,możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiemhttps://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarkiinternetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdymczasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ichprzechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia.Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies wustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowymzamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości isposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania(przeglądarki internetowej).