Towary wyłączone z przewozu

Spedycje z którymi współpracujemy  nie przyjmują do przemieszczania i doręczenia przesyłek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,

b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,

c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,

d) silniki i inne części samochodowe które zawierają płyny i oleje. 

e) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

f) telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,

g) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,

h) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,

i) rzeczy przewożone pod plombą celną,

j) żywe zwierzęta i rośliny,

k) towary wymagające temperatury kontrolowanej,

l) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

m) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa

n) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

o) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,

p) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

r) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,

s) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,

t) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,

u) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

w) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne; big bagi),

z) produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,